Rodzaje robót ziemnych

Rodzaje robót ziemnych

Budowa musi być właściwie przygotowana, a także rozplanowana. Ważne są także prace początkowe, zanim wprowadzi się ciężki sprzęt i przystąpi do zasadniczych działań. W tym celu trzeba właściwie przygotować teren, na którym zlokalizowany będzie obiekt. Ta początkowa faza prac określana jest mianem robót ziemnych. Dowiedz się, jakie wyróżnia się rodzaje tych prac.

Co warto wiedzieć o robotach ziemnych?

Roboty ziemne polegają na wydobywaniu naturalnego gruntu, usuwaniu z budowy, a ponadto przemieszczanie, a także kształtowanie. Zasadniczo polegają one na odspojeniu od calizny, wydostaniu materiału, a także transporcie, układaniu i zagęszczeniu masy ziemnej. Wskazane działania prowadzone mogą być na różne sposoby. Wykonywane są z wykorzystaniem różnych maszyn, a także ręcznie. Używane są także materiały wybuchowe.

Klasyfikacja robót ziemnych

Wyróżnia roboty ziemne podstawowe, wykończeniowe, przygotowawcze, a ponadto porządkowe. Do pierwszej kategorii zalicza się makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki, liniowe pod nasypy, drogi, nasypy, zasypki, podsypki z zagęszczaniem, niwelację, a także ostateczne zagęszczanie obszaru.

Do robót wykończeniowych zalicza się wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod stopy fundamentowe i ławy, karczowanie krzewów, a także profilowanie nasypów, wyrównywanie skarp, kształtowanie małej architektury, czy też układanie ziemi roślinnej.

Ostatnia kategoria określana jako roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe obejmuje między innymi takie działania jak usunięcie darniny, wycinanie starodrzewu, odprowadzanie wód opadowych, czy spulchnianie gruntu.

 

Posted on